KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Tháng Mười 2, 2020 10:12 sáng

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN QUẢNG HÒA                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  18/BC – MNQH                           Quảng Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

NĂM 2020

         

Thực hiện Kế hoạch số 112/PGDĐT ngày 25/9/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo TX Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Trường Mầm non Quảng Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức với các nội dung sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  2. Mục đích

Nâng cao nhận thức của CBGVNV, phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân.

  1. Yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả.

  1. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
  2. Chủ đề: Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời
  3. Thời gian: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020
  4. Nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ

+ Thực hiện công tác tuyên truyền

– Treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ từ ngày 28/9/2020, với khẩu hiệu Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời – Đ/c Anh KT thực hiện.

– Ngoài ra còn sử dụng các nội dung sau để tuyên truyền:

* Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất

* Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập

* Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời

+ Tổ chức các hoạt động trong tuần lễ

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, luôn tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, trải nghiệm…

– Mỗi CBGVNV có ý thức tự tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu về phần hành công tác. Mỗi giáo viên phải có 01 quyễn Chương trình Giáo dục mầm non (Tái bản lần thứ chín, có sửa đổi bổ sung lần thứ nhất) làm cẩm nang cho bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

– Quán triệt tuyên truyền đến CBGVNV các văn bản quy phạm pháp luật của ngành và cấp học (đ/c Vân chuyển email các văn bản cho CBGVNV):

– Phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong toàn trường.

– Tổ chức ngày hội sách trong toàn trường.

– Tổ chức viết bài tuyên truyền về các hoạt động của Tuần lễ.

– Đại diện Ban giám hiệu nhà trường tham gia Lễ phát động của Thị Xã tại trường TH Quảng Phong vào lúc 8h00 ngày 01/10/2020.

– Báo cáo các hoạt động của Tuần lễ học tập suốt đời qua email – Phòng GD vào ngày 09/10/2020- Đ/c Thanh Hà PHT.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, BGH nhà trường yêu cầu CBGVNV triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với BGH để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT tp(b/c);

– CBGVNV (th/h);

– Lưu VT.

                                                                                    

                                                                                             Đinh Thị Thanh Hà